NEPRERUŠENO! Všetky objednávky okamžite expedujeme!
Menu

Produkty z oficiálnej
distribúcie

HOTLINE 8 - 18 hod.
0948 325 037

E-shop

Obchodné podmienky

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Aplikácia obchodných podmienok. 

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti specSHOP s.r.o., so sídlom Lonkova 510, Pardubice, 53009, Česká republika, identifikačné číslo: 28858506, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové oddiel C, vložka 23945 (ďalej len „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknutých v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“), prípadne iných zmlúv, ktoré sú uzatvorené prostredníctvom webového rozhrania internetového obchodu predávajúceho (ďalej len „webové rozhranie obchodu“), ktorý je predávajúcim prevádzkovaný predovšetkým na internetovej adrese http://www.airforce-shop.sk, pričom sú  rozdielne upravené práva a povinnosti:

a)    Medzi predávajúcim a každým človekom, ktorý nad rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo nad rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s predávajúcim alebo s ním inak jedná (ďalej len „kupujúci spotrebiteľ“), pričom spotrebiteľ je definovaný v ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej jen „občiansky zákonník“) – práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom sa riadi týmito obchodnými podmienkami a ďalej predovšetkým občianskym zákonníkom a zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, kedy kúpna zmluva je medzi zmluvnými stranami uzatvorená podľa ustanovenia § 2079 a násl. občianskeho zákonníka.
b)    medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku a medzi predávajúcim a štátom, štátnou organizáciou či samosprávnou územnou jednotkou (ďalej len „kupujúci podnikateľ“), pričom podnikateľ je definovaný v ustanovení § 420 a násl. občianskeho zákonníka – práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom sa riade týmito obchodnými podmienkami a ďalej predovšetkým občianskym zákonníkom, ak je kúpna zmluva medzi zmluvnými stranami uzatvorená podľa ustanovenia § 2079 a násl. občianskeho zákonníka.

1.2. Označenie kupujúceho. 
Pokiaľ tieto obchodné podmienky upravujú niektoré práva a povinnosti spoločné pre kupujúceho spotrebiteľa i kupujúceho podnikateľa, sú kupujúci spotrebiteľ i kupujúci podnikateľ zhodne označovaní ako kupujúci.

1.3. Právny poriadok. 
Práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Českej republiky, a to i v prípade prítomnosti medzinárodného prvku. Týmto nie sú dotknuté práva kupujúceho spotrebiteľa vyplývajúce z právnych predpisov.

1.4. Webové stránky. 
Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webových stránok predávajúceho, ktoré sú umiestnené predovšetkým na internetovej adrese http://www.airforce-shop.sk (ďalej len „webovej stránky“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy.

1.5. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve.
Práva a povinnosti odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.6. Jazyk kúpnej zmluvy.
Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzatvoriť v slovenskom jazyku.

1.7. Predchádzajúce obchodné podmienky. 
Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté počas doby účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Založenie užívateľského účtu. 
Na základe registrácie kupujúceho vykonaného na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Údaje kupujúceho. 
Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje, ktoré je povinný pri akejkoľvek ich zmene bezodkladne aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne a pravdivé.

2.3. Zabezpečenie. 
Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie svojho užívateľského účtu tretím osobám. 

2.4. Zrušenie užívateľského účtu. 
Predávajúci môže kedykoľvek bez uvedenia dôvodu a bez náhrady zrušiť užívateľský účet a to predovšetkým v prípade, kedy kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie než päť (5) rokov nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.5. Dostupnosť užívateľského účtu. 
Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to predovšetkým s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho alebo tretích osôb.

3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Ponuka tovaru. 
Webové rozhranie obchodu obsahuje tovar ponúkaný predávajúcim na predaj, t. j. predovšetkým názov a hlavné charakteristiky tovaru, ceny tovaru a náklady na jeho balenie a dodanie. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane všetkých daní a všetkých súvisiacich poplatkov a príspevkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti počas doby, kedy sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok. Umiestnením ponuky tovaru na webovom rozhraní obchodu vyjadruje predávajúci svoju vôľu uzatvoriť s kupujúcim kúpnu zmluvu. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na webom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný na územie Slovenskej republiky.

3.2. Objednávka. 
Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje predovšetkým:

a) voľbu režimu kúpnej zmluvy kupujúcim podľa čl. 3.3,
b) informácie o kupujúcom,
c) informácie o objednávanom tovare (kupujúci „vloží“ objednávaný tovar do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
d) informácie o požadovanom spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, 
e) informácie o požadovanom spôsobe doručenia tovaru a
f) informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.3. Voľba režimu kúpnej zmluvy kupujúcim. 
Kupujúci má možnosť v objednávke zvoliť, či uzatvára zmluvu ako kupujúci spotrebiteľ alebo ako kupujúci podnikateľ (vyplnením IČO). Po uzatvorení zmluvy už nie je možné režim kúpnej zmluvy zmeniť. Kupujúci podnikateľ svojou voľbou a predovšetkým uvedením svojho identifikačného čísla, prehlasuje a potvrdzuje, že spĺňa definíciu kupujúceho podnikateľa uvedenú v čl. 1.1..

3.4. Potvrdenie objednávky. 
Pred odoslaním objednávky predávajúcemu má kupujúci možnosť kontrolovať, meniť a opravovať údaje, ktoré do objednávky vložil. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim požadované za správne a pravdivé. Bezodkladne po prijatí objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu prijatie objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní, či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.5. Dodatočné potvrdenie objednávky. 
Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu a pod.) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.6. Uzatvorenie kúpnej zmluvy. 
Kúpna zmluva je medzi zmluvnými stranami uzatvorená okamihom doručenia objednávky kupujúceho predávajúcemu.

3.7. Lehota na dodanie tovaru. 
Kupujúci berie na vedomie, že lehota na dodanie tovaru, uvedená u jednotlivých tovarov vo webovom rozhraní obchodu a neskôr v objednávke, je vzhľadom k technickým možnostiam predávajúceho iba orientačná. Kúpna zmluva preto neobsahuje dohodu zmluvných strán na konkrétnej lehote na dodanie tovaru.

3.8. Zjavne nízka kúpna cena. 
Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ je cena tovaru uvedená vo webovom rozhraní obchodu a neskôr v objednávke zjavne nižšia než obvyklá cena rovnakého alebo porovnateľného tovaru v mieste a čase (predovšetkým z dôvodu chyby v písaní alebo počtoch, či z dôvodu technickej chyby na strane predávajúceho a pod.), nie je kúpna zmluva vôbec uzatvorená napriek tomu, že predávajúci potvrdil kupujúcemu prijatie objednávky, pretože predávajúci nemá vôľu uzatvoriť kúpnu zmluvu s takouto kúpnou cenou alebo bez určenia kúpnej ceny. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti kupujúceho informovať. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za škodu tým vzniknutú. 

3.9. Náklady kupujúceho súvisiace s uzatvorením kúpnej zmluvy. 
Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (predovšetkým náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory a pod.) si hradí kupujúci sám.

3.10. Zmena kúpnej zmluvy. 
Po uzatvorení kúpnej zmluvy môže kupujúci požiadať predávajúceho (najlepšie prostredníctvom elektronickej pošty) o zmenu obsahu kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je zmenená okamihom doručenia oznámenia predávajúceho o prijatí zmeny kúpnej zmluvy na elektronickú adresu kupujúceho. Predávajúci nie je povinný prijať zmenu kúpnej zmluvy, predovšetkým pokiaľ už tovar odovzdal tretej osobe na prepravu, alebo pokiaľ tovar upravil podľa požiadaviek kupujúceho.

3.11. Uzatvorenie darovacej zmluvy.

Pokiaľ predávajúci v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy prenecháva kupujúcemu darček, je tým medzi zmluvnými stranami uzatvorená darovacia zmluva, ktorej platnosť a účinnosť je priamo závislá na kúpnej zmluve. Darovacia zmluva obsahuje rozväzovaciu podmienku, podľa ktorej zaniká súčasne so zánikom kúpnej zmluvy (čl. 5.10), predovšetkým pokiaľ kupujúci spotrebiteľ využije svoje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2. Po zániku darovacej zmluvy je predávajúci oprávnený od kupujúceho požadovať, aby mu vrátil v lehote stanovenej v čl. 5.3. spoločne s vráteným tovarom tiež odovzdaný darček, a pokiaľ to nie je schopný, aby mu zaplatil hodnotu darčeka zodpovedajúcu bežnej cene rovnakého tovaru uvedeného vo webovom rozhraní obchodu, a pokiaľ neponúka predávajúci tento tovar na predaj, potom bežnej cene rovnakého alebo porovnateľného tovaru v mieste a čase.

4. KÚPNA CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Kúpna cena. 
Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru kupujúcemu pokiaľ nie je v kúpnej zmluve dohodnuté inak. Kúpnou cenou sa rozumejú tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru, pokiaľ ie je výslovne uvedené inak. 

4.2. Spôsob zaplatenia kúpnej ceny. 
Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže zaplatiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

a) v hotovosti v mieste odovzdania tovaru

b) v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke

c) bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho uvedený v kontaktoch alebo v zaslanej zálohovej faktúre (ďalej len „účet predávajúceho“), pričom je kupujúci povinný uviesť variabilný symbol uvedený v zaslanej zálohovej faktúre.

4.3. Splatnosť kúpnej ceny. 
V prípade platby v hotovosti, či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do štrnástich (14) dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho.

4.4. Odoslanie tovaru až po zaplatení kúpnej ceny. 
Predávajúci je oprávnený, predovšetkým v prípade, že zo strany kupujúceho nepríde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.5) požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. 

4.5. Faktúra. 
Ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorý slúži ako doklad o zaplatení tovaru. Faktúra je zaslaná kupujúcemu na email uvedený pri objednávke. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.

4.6. Zľavy. 
Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne sčítavať alebo kombinovať.

4.7. Zmluvná pokuta. 
Pokiaľ kupujúci nezaplatil predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas, je povinný predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z kúpnej ceny tovaru za každý deň omeškania, maximálne však do výšky kúpnej ceny tovaru. 

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Kúpne zmluvy, od ktorých nemôže kupujúci spotrebiteľ odstúpiť.
Kupujúci spotrebiteľ berie na vedomie, že podľa ustanovení § 1837 občianskeho zákonníka, nemožno odstúpiť predovšetkým od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle od vôle predávajúceho, na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho spotrebiteľa alebo pre jeho osobu.

5.2. Odstúpenie kupujúceho spotrebiteľa od kúpnej zmluvy do 14 dní. 
Pokiaľ nejde o prípad uvedený v čl. 5.1 či o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť podľa občianskeho zákonníka a pokiaľ bola kúpna zmluva uzatvorená pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (dištančným spôsobom), má kupujúci spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1829 občianskeho zákonníka právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodov a bez akejkoľvek sankcie do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru, a pokiaľ ide o niekoľko druhov alebo častí tovaru, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Lehota začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom kupujúci spotrebiteľ prevzal tovar. Pokiaľ pripadne posledný deň lehoty na sobotu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu v lehote štrnástich (14) dní odoslané, a to písomne na adresu elektronickej pošty predávajúceho prodej@specshop.cz alebo na adresu sídla predávajúceho. Pred týmto odstúpením od kúpnej zmluvy je kupujúci spotrebiteľ oprávnený tovar vybaliť z pôvodného obalu a primeraným spôsobom vyskúšať, či mu výrobok vyhovuje. Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť ešte pred odoslaním tovaru predávajúcim alebo pred prevzatím tovaru. Spôsob prevzatia tovaru kupujúcim spotrebiteľom nemá vplyv na možnosť odstúpenia od zmluvy, t.j. kupujúci spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť tiež v prípade, že tovar prevzal osobne od predávajúceho.. Poškodenie tovaru nemá vplyv na možnosť odstúpenie od zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že odstúpením od kúpnej zmluvy bez ďalšieho zaniká prípadná darovacia zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami (čl. 3.11, čl. 5.10).

5.3. Vrátenie tovaru po odstúpení od zmluvy. 
Pri akomkoľvek odstúpení od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od zániku kúpnej zmluvy (čl. 5.10), pokiaľ sa s predávajúcim nedohodol inak. Pokiaľ je kupujúci najmenej tridsať (30) dní v omeškaní s vrátením tovaru, je povinný predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z kúpnej ceny tovaru za každý deň omeškania, maximálne však do výške kúpnej ceny tovaru. Tovar nemusí byť vrátený v pôvodnom obale, musí byť však kupujúcim zabalený takým spôsobom aby pri preprave nedošlo k jeho poškodeniu – predávajúci preto kupujúcemu odporúča, aby bol tovar vrátený pokiaľ je to možné v pôvodnom obale, ktorý zaistí bezpečnosť tovaru počas prepravy. Predávajúci odporúča kupujúcemu prepravu tovaru poistiť. Predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho úhradu účelne vynaložených nákladov na prepravu tovaru od kupujúceho späť k predávajúcemu.

5.4. Posúdenie vráteného tovaru predávajúcim. 
V lehote štrnástich (14) dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa čl. 5.3 je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, predovšetkým za účelom zistenia, či vrátený tovar nebol kupujúcim poškodený, nadmerne opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.

5.5. Vrátenie kúpnej ceny po odstúpení od zmluvy. 
Pri akomkoľvek odstúpení od kúpnej zmluvy je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu spotrebiteľovi kúpnu cenu, vrátane nákladov vynaložených na dodanie tovaru kupujúcemu, najneskôr do štrnástich (14) dní od zániku zmluvy (čl. 5.10), pričom podmienkou vrátenia celej kúpnej ceny je, že kupujúci vrátil predávajúcemu tovar so všetkými súčasťami a príslušenstvom. Pokým kupujúci nevráti tovar so všetkými súčasťami a príslušenstvom, je predávajúci oprávnený vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o hodnotu nevrátenej súčasti alebo príslušenstva tovaru. Predávajúci znáša náklady súvisiace s vrátením kúpnej ceny v hotovosti priamo kupujúcemu alebo bezhotovostne na bankový účet kupujúceho. Ak však kupujúci neoznámi predávajúcemu číslo svojho bankového účtu pre vrátenie kúpnej ceny a nie je možné vrátiť kúpnu cenu iným bezplatným spôsobom, zašle predávajúci kúpnu cenu na adresu kupujúceho poštovou poukážkou, pričom bude kúpna cena znížená o náklady nevyhnutne vynaložené predávajúcim podľa platného cenníka Slovenskej pošty a.s , prípadne iného poskytovateľ obdobných služieb platobného styku. Ak kupujúci spotrebiteľ zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

5.6. Právo predávajúceho na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. 
Kupujúci spotrebiteľ berie na vedomie, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti, najmä ak bol tovar vrátený kupujúcim spotrebiteľom poškodený, nadmerne opotrebovaný, čiastočne spotrebovaný, alebo ak kupujúci spotrebiteľ užíval tovar zjavne výrazne nad mieru, ktorá postačuje na zistenie, či mu tovar vyhovuje (náklady spojené s vrátením tovaru). Predávajúci upozorňuje kupujúceho, že náklady spojené s vrátením tovaru vyplývajú z nákladov požadovaných tretími osobami (t.j. subjektmi poskytujúcimi odborný servis, opravu a údržbu) od predávajúceho, pričom tieto náklady môžu byť nasledovné (uvedené sumy sú len orientačné, môže dôjsť k ich navýšeniu a môžu tak presiahnuť kúpnu cenu tovaru):

a)    odborné posúdenie stavu tovaru: 12,- EUR až 200,- EUR,
b)    odborné umytie, vyčistenie a uvedenie tovaru do pôvodného stavu:  12,- EUR až 200,- EUR,
c)    odborná výmena poškodených, či nadmerne opotrebovaných častí tovaru: 4,- EUR až 200,- EUR,
d)    odborné nové zabalenie tovaru: 20,- EUR až 200,- EUR,
e)    preprava tovaru k odborným tretím osobám a späť k predávajúcemu: 12,- EUR až 80,- EUR.

5.7. Právo predávajúceho na náhradu škody. 
Kupujúci berie na vedomie, že pri akomkoľvek odstúpení od zmluvy má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu vzniknutej škody a to najmä ak sa znížila hodnota vráteného tovaru alebo je tovar poškodený, nadmerne opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.

5.8. Možnosť zápočtu predávajúcim. 
Predávajúci je oprávnený voči nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny jednostranne započítať svoj nárok na náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru, nárok na náhradu vzniknutej škody, nárok na úroky z omeškania a nároky na zmluvné pokuty vyplývajúce z obchodných podmienok.

5.9. Odstúpenie predávajúceho od kúpnej zmluvy. 
Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť v nasledovných prípadoch:

a) ak má oprávnenú pochybnosť o skutočnej identite kupujúceho
b) ak vyjde najavo, že kupujúci predtým porušil kúpnu zmluvu alebo obchodné podmienky
c) pokiaľ nie je objektívne schopný z dôvodov na strane tretích osôb dodať kupujúcemu tovar za dohodnutú kúpnu cenu
d) pokiaľ nie je objektívne schopný z dôvodov na strane tretích osôb dodať kupujúcemu tovar v lehote primeranej okolnostiam
e) ak sa tovar už nevyrába, je nedostupný alebo ho tretie osoby nie sú schopné dodať
f) ak kupujúci nevykonal dodatočné potvrdenie objednávky požadované predávajúcim (čl. 3.5)
g) ak kupujúci nezaplatil kúpnu cenu riadne a včas
h) ak kupujúci neprevzal tovar riadne a včas

5.10. Zánik kúpnej zmluvy. 
Kúpna zmluva zaniká okamihom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Zánik zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nárokov na zaplatenie nákladov spojených s vrátením tovaru, nárokov na náhradu vzniknutej škody, nárokov na úroky z omeškania a nárokov na zmluvné pokuty, keďže tieto ustanovenia sú plne oddeliteľné od kúpnej zmluvy a trvajú aj po zániku kúpnej zmluvy. Zánikom kúpnej zmluvy bez ďalšieho zaniká tiež prípadná darovacia zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami (čl. 3.11).

5.11. Zánik kúpnej zmluvy uzatvorenej s kupujúcim podnikateľom. 
Ak zanikne kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom dohodou zmluvných strán na základe žiadosti kupujúceho podnikateľa alebo odstúpením od zmluvy predávajúcim z dôvodov uvedených v čl. 5.9 písm. f), písm. g) alebo písm. h), je kupujúci podnikateľ povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 30 % z kúpnej ceny tovaru najneskôr do štrnástich (14) dní od zániku kúpnej zmluvy.

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1. Spôsob dodania tovaru. 
Spôsob dodania tovaru určuje kupujúci v objednávke svojím výberom z možností ponúkaných predávajúcim. Ak sa predávajúci na základe osobitnej požiadavky kupujúceho dohodne s kupujúcim na inom spôsobe dodania tovaru, než ktorý predávajúci aktuálne ponúka, nesie kupujúci od okamihu, keď predávajúci odovzdá tovar k preprave, nebezpečenstvo škody na tovare a náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Prevzatie tovaru kupujúcim spotrebiteľom. 
Kupujúci spotrebiteľ nie je povinný si tovaru pri jeho prevzatí skontrolovať (t.j. tovar vybaliť z pôvodného obalu), predávajúci však kupujúcemu spotrebiteľovi kontrolu tovaru odporúča. Predávajúci kupujúcemu spotrebiteľovi ďalej dôrazne odporúča skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb tovar nepreberať a okamžite to oznámiť predávajúcemu alebo pre rýchlejšie vybavenie veci konečnému prepravcovi, t.j. priamo vodičovi alebo prepravcovi prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na webových stránkach predávajúceho. Podpisom dodacieho listu, prípadne iného dokladu o prevzatí tovaru, kupujúci potvrdzuje, že obal nejavil známky poškodenia, pričom na prípadnú neskoršiu reklamáciu týkajúcu sa porušenia obalu tovaru nemôže byť braný zreteľ.

6.3. Prevzatie tovaru kupujúcim podnikateľom. 
Kupujúci podnikateľ je povinný si tovar pri jeho prevzatí skontrolovať, t.j. tovar vybaliť z pôvodného obalu a zistiť prípadné zjavné chyby tovaru. Ak kupujúci podnikateľ zistí zjavné chyby tovaru, je povinný okamžite to oznámiť predajcovi alebo prepravcovi a nieje povinný tovar od prepravcu prevziať. Ak kupujúci podnikateľ neoznámil predávajúcemu zjavné chyby tovaru ihneď po ich zistení alebo ak tovar od prepravcu prevzal, má sa za to, že tovar bol v okamihu prevzatia kupujúcim podnikateľom bez zjavných chýb. Iné než zjavné chyby tovaru, t.j. predovšetkým skryté chyby tovaru, je kupujúci podnikateľ povinný oznámiť predávajúcemu najneskôr do troch (3) pracovných dní od zistenia chýb tovaru.

6.4. Omeškanie kupujúceho s prevzatím tovaru
Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri jeho dodaní. Ak kupujúci odmietne prevziať tovar alebo bez odôvodnenia tovar neprevezme, je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 2,- EUR (slovom: dve eurá) za každý deň omeškania, maximálne však do výšky kúpnej ceny tovaru, a náhradu nákladov za prepravu (poštovné ), ktorú musel predávajúci zaplatiť tretím osobám. Tento nárok vzniká predávajúcemu tiež v prípade, ak boli splnené podmienky pre dodanie tovaru zdarma.

6.5. Opakované dodanie tovaru. 
Pokiaľ je z dôvodov na strane kupujúceho nutné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, než bolo dohodnuté v kúpnej zmluve, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom dodania tovaru.

6.6. Dodacie podmienky predávajúceho. 
Podmienky prepravy tovaru a ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru upravujú dodacie podmienky predávajúceho, ktoré sú súčasťou kúpnej zmluvy.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY TOVARU (REKLAMÁCIE), ZÁRUKA

7.1. Zodpovednosť predávajúceho vyplývajúca z občianskeho zákonníka. 
Práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom ohľadom zodpovednosti predávajúceho za chyby tovaru, sa riadi príslušnými právnymi predpismi, predovšetkým ustanovením § 2099 a násl. a § 2161 násl. občianskeho zákonníka.

7.2. Zodpovednosť predávajúceho vyplývajúca z obchodného zákonníka.
Práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom ohľadom zodpovednosti predávajúceho za chyby tovaru, sa riadi príslušnými právnymi predpismi, predovšetkým ustanovením § 2099 a násl. občianskeho zákonníka.

7.3. Záruka za akosť tovaru pri prevzatí (zhoda s kúpnou zmluvou).
Predávajúci zodpovedá kupujúcemu spotrebiteľovi, že tovar pri prevzatí nemá chyby, predovšetkým, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

a)    má tovar vlastnosti, ktoré si zmluvné strany dohodli, a pokiaľ chýba dohodnutie takej vlastnosti, ktorú predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktorú kupujúci spotrebiteľ očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej
b)    tovar je vhodný k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa     
c)    tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa zmluvnej vzorky alebo predlohy,  
d)    je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
e)    tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.4. Práva kupujúceho spotrebiteľa zo záruky za akosti tovaru pri prevzatí (zhoda s kúpnou zmluvou)
Ak nemá tovar vlastnosti stanovené v čl. 7.3, môže kupujúci spotrebiteľ požadovať i dodanie nového tovaru bez chýb, pokiaľ to nieje vzhľadom k povahe chyby neprimerané, ale pokiaľ sa chyba týka iba súčasti tovaru, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe chyby neúmerné, predovšetkým ak sa dá chyba odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie chyby. Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti má kupujúci spotrebiteľ i v prípade odstrániteľnej chyby, pokiaľ nemôže tovar riadne používať pre opakovaný výskyt chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb. V takomto prípade má kupujúci i právo do zmluvy odstúpiť. Ak kupujúci spotrebiteľ neodstúpi od zmluvy, alebo ak neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez chýb, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu i v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez chýb, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako i v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranej dobe alebo že by vykonanie nápravy kupujúcemu spotrebiteľovi spôsobilo značné problémy.

7.5. Práva kupujúceho spotrebiteľa z spotrebiteľa z chybného plnenia.
Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne pri tovare v dobe dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od jeho prevzatia. Pokiaľ chyba predstavuje podstatné porušenie zmluvy, má kupujúci spotrebiteľ práva podľa čl. 7.6. Pokiaľ chyba predstavuje nepodstatné porušenie zmluvy, má kupujúci spotrebiteľ práva podľa čl. 7.7. Pokiaľ sa jedná o tovar predávaný za nižšiu cenu alebo tovar použitý, má kupujúci spotrebiteľ práva podľa čl. 7.8. Práva kupujúceho spotrebiteľa z chybného plnenia. Kupujúci spotrebiteľ nie je oprávnený uplatňovať iné práva z chybného plnenia, než ktoré vyplývajú z právnych predpisov a ktoré sú uvedené v čl. 7.4, čl.  7.6, čl. 7.7 a čl. 7.8, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodli inak. Akonáhle kupujúci spotrebiteľ vykoná voľbu práva z chybného plnenia a uplatní jedno z možných práv, je svojím prejavom vôle viazaný a nie je oprávnený jednostranne voľbu uplatneného práva meniť. Iné právo z dôvodu tej istej chyby je kupujúci spotrebiteľ oprávnený urobiť len vtedy, keby uplatnené právo zaniklo (napr. z dôvodu nemožnosti plnenia) alebo keby chyba, pre ktorú bolo právo uplatnené, nadobudla nový charakter.

7.6. Práva kupujúceho spotrebiteľa pri výskyte chyby, ktorá predstavuje podstatné porušenie zmluvy. 
Ak je chybné plnenie podstatným porušením kúpnej zmluvy, má kupujúci spotrebiteľ právo:

a)    na odstránenie chyby dodaním nového tovaru bez chyby alebo dodaním chýbajúceho tovaru,
b)    na odstránenie chyby opravou tovaru,
c)    na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
d)    odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci spotrebiteľ oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení chyby, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci spotrebiteľ zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak žiadal kupujúci spotrebiteľ opravu chyby, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak predávajúci neodstráni chyby v primeranej lehote, či ak oznámi kupujúcemu spotrebiteľovi, že chyby neodstráni, môže kupujúci požadovať miesto odstránenia chyby primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak si kupujúci spotrebiteľ nezvolí svoje právo v čas, má práva podľa čl. 7.7.

7.7. Práva kupujúceho spotrebiteľa pri výskyte chyby, ktorá predstavuje nepodstatné porušenie zmluvy. 
Pokiaľ je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci spotrebiteľ právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Pokým kupujúci spotrebiteľ neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu chybu. Iné chyby môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním nového tovaru; voľba nesmie kupujúcemu spotrebiteľovi spôsobiť neprimerané náklady. Ak neodstráni predávajúci chybu veci včas alebo chybu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci spotrebiteľ zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

7.8. Chyby tovaru predávaného za nižšiu cenu alebo tovaru použitého.
Ak má tovar chybu, z ktorej je predávajúci zaviazaný, a ak sa jedná o tovar predávaný za nižšiu cenu alebo o tovar použitý, má kupujúci miesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu. Tovar predávaný za nižšiu cenu alebo tovar použitý je iba tovar, ktorý je predávajúcim takto zreteľne označený vo webovom rozhraní obchodu a neskôr v objednávke a je predávaný za cenu nižšiu, než je obvyklá cena tovaru bez chýb, predovšetkým z dôvodu nepodstatného mechanického poškodenia, ktoré nemá vplyv na funkciu a úžitkové vlastnosti alebo z dôvodu poškodenia či znečistenia obalu tovaru. Pri tovare použitom je kupujúci spotrebiteľ oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne pri tovare v dobe dvanástich (12) mesiacov od jeho prevzatia.

7.9.    Podstatné a nepodstatné porušenie zmluvy. 
Podstatné porušenie zmluvy je také porušenie povinností, o ktorom strana porušujúce zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzatvorila, pokiaľ by toto porušene predvídala. Všetky ostatné porušenia zmluvy sa považujú za nepodstatné.

7.10.    Opakované vyskytnutie chyby po oprave. 
Za „opakované vyskytnutie chyby po oprave“ sa v dobe uplatnenia reklamácie kupujúcim spotrebiteľom považuje výskyt tejto chyby po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách, pod podmienkou, že sa jedná o výskyt a opravu rovnakej chyby.

7.11.    Väčší počet chýb. 
Za „väčší počet chýb“ sa v dobe uplatnenia reklamácie kupujúcim spotrebiteľom považujú súčasne aspoň tri odstrániteľné chyby, pod podmienkou, že každá jednotlivá chyba bráni riadnemu používaniu tovaru.

7.12.    Odstrániteľné chyby. 
Za „odstrániteľné chyby“ sa považujú také chyby, ktoré možno opravou odstrániť a po ich odstránení sa tovar stáva bezchybným, t.j. predovšetkým chyby, ktorých odstránením sa nezhorší pôvodný vzhľad, akosť, funkcie a úžitkové vlastnosti tovaru, pričom oprava môže byť vykonaná riadne v stanovenej lehote na vybavenie reklamácie. Posúdenie charakteru chyby prislúcha predávajúcemu. 

7.13.    Neodstrániteľné chyby. 
Za „neodstrániteľné chyby“ sa považujú také chyby, kvôli ktorým nemôže byť tovar používaný ako tovar bez chýb, t. j. predovšetkým chyby, ktoré nie je možno odstrániť bez toho, aby sa nezhoršil pôvodný vzhľad, akosť, funkcie a úžitkové vlastnosti tovaru, pričom oprava nemôže byť vykonaná riadne v stanovenej lehote pre vybavenie reklamácie. Posúdenie charakteru chyby prináleží predávajúcemu.

7.14.    Prechod práv z chybného plnenia. 
Zodpovednosť za chybné plnenie je záväzkovým právnym vzťahom medzi predávajúcim a kupujúcim.

7.15.    Odstránenie chýb tovaru tretími osobami. 
Kupujúci nie je oprávnený zabezpečiť si odstránenie chýb tovaru u tretích osôb a následne uplatňovať zaplatenie nákladov takéhoto postupu u predávajúceho. Kupujúci nie je oprávnený pri uplatnení reklamácie pozastaviť zaplatenie kúpnej ceny.

7.16.    Zodpovednosť predávajúceho za chyby darčekov. 
Pokiaľ má darček chyby, na ktoré nebol kupujúci ako obdarovaný upozornený, je oprávnený tovar iba vrátiť späť predávajúcemu, pričom nemôže využiť akékoľvek iné ustanovenia, ktoré sa týkajú chýb tovaru pri uzatvorení kúpnej zmluvy, t. j. predovšetkým sa nemôže domáhať výmeny tovaru, jeho opravy alebo zľavy.  

7.17.    Záruka za akosť. 
Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že vec bude počas určitej doby spôsobilá k používaniu na obvyklý účel, alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tieto účinky má i uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti veci na obale alebo v reklame. Záruka môže byť poskytnutá i na jednotlivú súčasť veci. Záruka sa nevzťahuje:

a)  pri tovare predávanom za nižšiu cenu za chybu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,
b)  na opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním,
c)  pri použitom tovare na chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebovania, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim,
d)  pokiaľ to vyplýva z povahy tovaru,
e)  na mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim alebo treťou osobou,
f)   na chyby spôsobené neodbornou alebo nesprávnou prepravou, skladovaním, montážou, údržbou alebo obsluhou, zanedbanou starostlivosťou o tovar alebo zásahom do tovaru (predovšetkým porušením pečatí),
g)   na chyby spôsobené nadmerným zaťažovaním tovaru alebo používaním tovaru takým spôsobom, ktorý je v rozpore s dokumentáciou výrobcu tovaru alebo všeobecnými zásadami používania tovaru,
h)  na chyby spôsobené použitím tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, mechanickými, chemickými nebo fyzikálnymi vplyvmi podmienkam uvedeným v dokumentácii výrobcu tovaru alebo podmienkam primeraným na bežné používanie tovaru,
i)  na chyby spôsobené vyššou mocou, predovšetkým elektrickým výbojom alebo prírodnými živlami ako je voda, oheň, vietor, zem. alebo inými extrémnymi prírodnými a fyzikálnymi procesmi.   

Chyba, ktorá vznikla neodbornou montážou alebo iným neodborným uvedením tovaru do prevádzky, bude považovaná za chybu tovaru, pokiaľ táto montáž alebo uvedenie do prevádzky boli dohodnuté v kúpnej zmluve a boli vykonané predávajúcim alebo treťou osobou na zodpovednosť predávajúceho. To platí i v prípade, kedy montáž alebo iné uvedenie tovaru do prevádzky vykonal kupujúci a chyba vznikla na základe nesprávnych pokynov uvedených v návode k montáži alebo k uvedeniu tovaru do prevádzky.    

7.18.    Záručná doba. 
Predávajúci poskytuje kupujúcemu spotrebiteľovi záručnú dobu dvadsaťštyri (24) mesiacov a kupujúcemu podnikateľovi poskytuje záručnú dobu dvanásť (12) mesiacov, pokiaľ nie je pri výrobku uvedené inak. Záručná doba plynie od odovzdania tovaru kupujúcemu, pokiaľ bol tovar podľa zmluvy odoslaný, plynie od príchodu tovaru do miesta určenia. Ak má tovar uviesť do prevádzky niekto iný než predávajúci, plynie záručná doba až odo dňa uvedenia tovaru do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch (3) týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol k vykonaniu služby potrebnú súčinnosť. Na vybraný tovar môže kupujúci získať predĺženú záručnú dobu, musí však splniť podmienky pre jej získanie, t. j. spravidla podať výrobcovi alebo dovozcovi tovaru žiadosť o získanie predĺženej záručnej doby. V predĺženej záručnej dobe za chyby tovaru nezodpovedá predávajúci, ale výrobca alebo dovozca tovaru, u ktorého kupujúci uplatňuje právo zo zodpovednosti za chyby tovaru (reklamáciu). Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby do skončenia záručnej doby uschoval doklad o zakúpení tovaru (faktúru). Záručnú dobu nie je možné zamieňať s dobou obvyklej životnosti tovaru, t. j. s dobou, počas ktorej pri správnou používaní a ošetrovaní môže tovar vzhľadom ku svojej akosti, funkciám, úžitkovým vlastnostiam a danému účelu vydržať. 

7.19.    Potvrdenie o právach z chýb (záručný list). 
Predávajúci k predanému tovaru bežne nevydáva záručné listy, lebo pre uplatnenie reklamácie je postačujúci doklad o zakúpení tovaru (faktúra). Na žiadosť kupujúceho je však predávajúci povinný potvrdiť kupujúcemu spotrebiteľovi v písomnej forme, v akom rozsahu a počas akej doby trvajú jeho povinnosti v prípade chybného plnenia (záručný list). V potvrdení uvedie i svoje meno, sídlo a identifikujúci údaj, prípadne i ďalšie údaje potrebné k zisteniu jeho totožnosti. Ak je to potrebné, vysvetlí predávajúci v potvrdení (záručnom liste) zrozumiteľným spôsobom obsah, rozsah, podmienky a dobu trvania svojej zodpovednosti i spôsob akým možno uplatniť práva z neho plynúce. V potvrdení predávajúci zároveň uvedie, že ďalšie práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe veci viažu, nie sú dotknuté. Nesplnenie týchto povinností nie je na ujmu platnosti potvrdenia.

7.20.    Uplatnenie reklamácie.
Práva kupujúceho z chybného plnenia (ďalej jen „reklamácia“) uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho sídla alebo prevádzky určenej k prijímaniu reklamácií. K rýchlemu vybaveniu reklamácie predávajúci odporúča kupujúcemu, aby využil reklamačný formulár na webovej stránke predávajúceho. Pokiaľ je v potvrdení o právach z chýb (záručnom liste) uvedená tretia osoba určená na opravu tovaru, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatňuje kupujúci reklamáciu u tejto tretej osoby určenej na vykonanie opravy. Kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný dodať predávajúcemu reklamovaný tovar, spoločne s príslušenstvom, ktoré je je nevyhnutne nutné k posúdeniu chýb tovaru (napr. káble na spustenie). Kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný predávajúcemu preukázať, že je oprávnený uplatňovať reklamáciu, a to aspoň predložením kópie dokladu o zakúpení tovaru (faktúry), kópie potvrdenia o právach z chýb (záručného listu) alebo iným hodnoverným spôsobom. Kupujúci nie je povinný pri uplatnení reklamácie dodať predávajúcemu originál dokladu o zakúpení tovaru (faktúru), originál potvrdenia o právach z chýb (záručný list), pôvodný obal tovaru ani návod na používanie. Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby bol tovar dodaný na reklamáciu pokiaľ možno v pôvodnom obale, ktorý zabezpečí bezpečnosť tovaru počas prepravy. Predávajúci odporúča kupujúcemu prepravu tovaru poistiť. Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby uplatnil reklamáciu bez zbytočného odkladu ihneď po zistení chyby tovaru, aby mohla byť reklamácia správne posúdená a vybavená. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom kedy bola reklamácia uplatnená, ako i o vykonaní opravy a dobe jej trvania.


7.21.    Lehoty na vybavenie reklamácie.
Po uplatnení reklamácie je predávajúci povinný rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do troch (3) dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu chyby tovaru. V prevádzke predávajúceho musí byť počas prevádzkovej doby prítomný pracovník poverený vybavovaním reklamácií. Reklamácia vrátanie odstránenia chýb musí byť predávajúcim vybavená v nasledujúcich lehotách:

a)    v prípade kupujúceho spotrebiteľa bez zbytočného  odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa jej uplatnenia,
b)    v prípade kupujúceho podnikateľ najneskôr do šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej uplatnenia,
c)    prípadne v dlhšej lehote, na ktorej sa môžu predávajúci s kupujúcim dohodnúť.

Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci spotrebiteľ rovnaké práva,  ako by sa jednalo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť.

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Výhrada vlastníctva. 
Kupujúci nadobúda vlastníctvo tovaru zapletením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Darčekový poukaz. 
Kupujúci má možnosť vo webovom rozhraní obchodu kúpiť darčekový poukaz za kúpnu cenu zodpovedajúcu hodnote darčekového poukazu, prípadne môže predávajúci poskytnúť kupujúcemu darčekový poukaz zdarma, predovšetkým ako výraz poďakovania kupujúcemu za riadne splnenú kúpnu zmluvu. Darčekový poukaz je možné využiť pri nákupe tovaru vo webovom rozhraní obchodu, pokiaľ to predávajúci u konkrétneho tovaru umožňuje, a to iba do okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Po uzatvorení kúpnej zmluvy už nie je darčekový poukaz na zakúpený tovar uplatniť (napr. pri prevzatí tovaru). Darčekový poukaz obsahuje kód pozostávajúci z čísiel a písmen, po ktorom zadaní v priebehu vypĺňania objednávky bude kúpna cena tovaru okamžite znížená o hodnotu darčekového poukazu. Darčekový poukaz nie je vystavovaný na meno a je teda prenosný. Hodnota darčekového poukazu a doba jeho platnosti vyplývajú z obsahu darčekového poukazu. Darčekový poukaz ani jeho hodnotu nie je možné vymeniť za peniaze. Darčekový poukaz možno uplatniť iba jednorazovo v rámci jednej kúpnej zmluvy, t.j. v priebehu vypĺňania objednávky možno uplatniť nanajvýš jeden darčekový poukaz. Darčekové poukazy nie je možné vzájomne sčítať alebo kombinovať. Pokiaľ je kúpna cena tovaru nižšia než hodnota darčekového poukazu poukazu, nie je predávajúci povinný tento rozdiel kupujúcemu vyplatiť alebo vrátiť. Pokiaľ je kúpna cena tovaru vyššia než hodnota darčekového poukazu, je kupujúci povinný tento rozdiel doplatiť. Darčekový poukaz nie je cenným papierom, preto jeho poškodenie alebo strata nie sú dôvodom k jeho zrušeniu, t.j. pokiaľ kupujúci preukáže získanie, či zakúpenie darčekového poukazu, môže mu predávajúci vystaviť nový darčekový poukaz v rovnakej hodnote. Pokiaľ kupujúci zakúpil darčekový poukaz, uplatnia sa primerane ustanovenia týchto obchodných podmienok o kúpnej zmluve. Pokiaľ predávajúci poskytol kupujúcemu spotrebiteľovi darčekový poukaz zdarma a následne kupujúci spotrebiteľ odstúpil od kúpnej zmluvy v súlade s čl. 5.2, nie je predávajúci povinný nahradiť kupujúcemu spotrebiteľovi uplatnený darčekový poukaz alebo mu vystaviť nový darčekový poukaz. Ďalšie podmienky pre využitie darčekových poukazov môžu byť stanovené na na webových stránkach alebo vo webovom rozhraní obchodu.

8.3. Autorské právo. 
Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene používať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

8.4. Používanie webového rozhrania obchodu. 
Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné využívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

8.5. Informácie uvedené na webových stránkach.
Kupujúci berie na vedomie, že informácie uvedené na webových stránkach preberá predávajúci od tretích osôb, a preto môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti či typografické chyby. Informácie uvedené na webových stránkach sa týkajú jednotlivých modelových radov tovaru, pričom medzi týmito informáciami alebo zobrazením tovaru a skutočným stavom môžu byť odlišnosti v nepodstatných detailoch, príslušenstve alebo vo vzhľade tovaru.

8.6. Zvláštne garancie a záruky. 
Predávajúci neposkytuje žiadne garancie ani záruky, okrem záruk vyplývajúcich z právnych predpisov a záruk, ktoré nad rámec právnych predpisov poskytli tretie osoby. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania.

8.7. Zodpovednosť predávajúceho. 
Predávajúci nenesie zodpovednosť za ušlý zisk ani priame, nepriame, mimoriadne alebo iné škody spôsobené použitím informácií uvedených na webových stránkach. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webových stránok alebo v dôsledku použitia webových stránok v rozpore s ich určením.

8.8. Obmedzenie zodpovednosti predávajúceho za škodu vzniknutú kupujúcemu podnikateľovi. 
V prípade porušenia podstatných zmluvných povinností zodpovedá predávajúci kupujúcemu podnikateľov iba za škodu, ktorá vznikla úmyselným zavinením alebo hrubou nedbalosťou predávajúceho, jeho štatutárnych orgánov alebo zamestnancov. V prípade porušenia nepodstatných zmluvných povinností zodpovedá predávajúci kupujúcemu podnikateľovi iba za škodu, ktorá vznikla zavinením predávajúceho, jeho štatutárnych orgánov alebo zamestnancov pričom nezodpovedá za ušlý zisk. V oboch prípadoch zodpovedá predávajúci za škodu do výšky typickej škody, ktorú bolo možno predvídať pri uzatvorení kúpnej zmluvy, maximálne však do výšky kúpnej ceny tovaru.

 

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

9.1. Zákon o ochrane osobných údajov. 
Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

9.2. Osobné údaje. 
Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, sídla alebo miesta podnikania, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

9.3. Súhlas kupujúceho. 
Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu.

9.4. Správnosť, pravdivosť a aktualizácia osobných údajov. 
Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov.

9.5. Spracovávateľ osobných údajov. 
Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovávateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

9.6. Doba a spôsob spracovania osobných údajov. 
Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

9.7. Odvolanie súhlasu kupujúceho. 
Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho.

9.8. Chybné spracovanie osobných údajov. 
V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovávateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, predovšetkým ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

a) požiadať predávajúceho alebo spracovávateľa o vysvetlenie,
b) požadovať, aby predávajúci alebo spracovávateľ odstránil takto vzniknutý stav. Predovšetkým sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety uznaná za oprávnenú, predávajúci alebo spracovávateľ odstráni bezodkladne chybný stav. Ak predávajúci alebo spracovávateľ nevyhovie žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojim podnetom na Úrad na ochrany osobných údajov priamo.

9.9. Informácie o spracovaní osobných údajov. 
Ak kupujúci požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, predávajúci je povinný mu túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úradu neprevyšujúcu náklady potrebné na poskytnutie informácie. Registračné číslo v Úrade na ochranu osobných údajov: 00048947

9.10. Súhlas kupujúceho so zasielaním obchodných oznámení. 
Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so zasielaním obchodných oznámení môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho.

9.11. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať. 

10. DORUČOVANIE

10.1. Forma a spôsob doručovania. 
Pokiaľ nie je dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Predávajúci doručuje kupujúcemu na adresu elektronickej pošty uvedenú jeho užívateľskom účte alebo objednávke.

10.2. Okamih doručenia. Správa je doručená.

a)    v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty, pokiaľ sa odosielateľovi nevráti späť ako nedoručená alebo pokiaľ sa odosielateľ iným spôsobom nedozvie o tom, že správa nebola doručená, pričom integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom,
b)    v prípade doručovania osobne, či prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, prevzatím zásielky adresátom, prípadne tretí pracovný deň po odoslaní, ak bola odoslaná na adresu v inom štáte, tak pätnásty pracovný deň po odoslaní. 

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1.    Riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom. 
Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom riešia všeobecné súdy. 

11.1.    Mimosúdne vyrovnanie sťažností kupujúceho spotrebiteľa.
Mimosúdne riešenie sporov a vybavovanie sťažností sprostredkováva združenie dTest  (www.dtest.cz). Tento postup nie je mediáciou podľa zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platnom znení, a nie je tým dotknuté uplatnenie nárokov na príslušnom súde.

11.2.    Riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom (prorogačná doložka). 
Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom riešia všeobecné súdy Českej republiky, ich príslušnosť je určená podľa sídla predávajúceho.

11.3.    Orgán štátneho dozoru. 
Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, vykonáva Česká obchodná inšpekcia.


12.    ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1.    Súhlas kupujúceho s obchodnými podmienkami. 
Registráciou kupujúceho na webovej stránke alebo uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil  s týmito obchodnými podmienkami i s dodacími podmienkami predávajúceho a že s nimi bez výhrad súhlasí. Uzatvorenie kúpnej zmluvy bez súhlasu s obchodnými a dodacími podmienkami predávajúceho nie je možné.

12.2.    Zmluvné pokuty. 
Ustanovením o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok na náhradu škody vzniknutej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to i v prípade, kedy škoda presahuje zmluvnú pokutu. Zmluvná pokuta sa na náhradu škody nezapočítava. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká povinnosť, ktorej porušenie je zmluvnou pokutou sankcionované. 

12.3.    Živnostenské oprávnenie. 
Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovaniu. Živnostenskou kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

12.4.    Salvátorská klauzula. 
Pokiaľ ktorékoľvek ustanovenie obchodných podmienok, uzatvorenej zmluvy či jej dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim je alebo sa stane či bude zistené ako neplatné alebo nevymožiteľné, neovplyvní to platnosť a vymáhateľnosť zostávajúcich ustanovení obchodných podmienok, uzatvorenej zmluvy alebo iných dojednaní. Zmluvné strany sú v takých prípadoch povinné nahradiť neplatné či nevymožiteľné ustanovenie ustanovením platným a vymožiteľným, ktoré bude mať do najvyššej možnej miery rovnaký a právnymi predpismi prípustný význam a účinok, ako bol zámer ustanovenia, ktoré má byť nahradené.

12.5.    Postúpenie pohľadávok a záväzkov. 
Kupujúci súhlasí s tým, že predávajúci je oprávnený postúpiť ktorékoľvek svoje pohľadávky voči kupujúcemu na tretiu osobu. Kupujúci podnikateľ je oprávnený postúpiť ktorékoľvek svoje pohľadávky voči predávajúcemu na tretiu osobu iba s predchádzajúcim písomným súhlasom predávajúceho.

12.6.    Archivácia kúpnej zmluvy. 
Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná tretím osobám

12.7.    Kontakt. 
Kontaktné údaje predávajúceho– adresa pre doručovanie: specSHOP s.r.o., Lonkova 510, 530 09 Pardubice, prodej@specshop.cz, 0948 325 037

12.8.    Účinnosť obchodných podmienok. 
Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.01.2015.

Formulár na odstúpenie od zmluvy na stiahnutie tu.

 

Informácie a upresnenie k službe ePlatba

Po odoslaní objednávky má platca možnosť využiť službu ePlatba, ktorá ho presmeruje na internetové bankovníctvo jeho banky. Platca prostredníctvom internet bankingu odošle platbu. Predávajúci expeduje tovar ihneď po prijatí potvrdenia o úhrade. Prevody peňazí sú uskutočňované prostredníctvom účtu spoločnosti ComGate Payments, a.s.

Citlivé vstupné údaje, ktoré zadávate do systému internetového bankovníctva, sú chránené platobnými bránami bánk a nedostávajú sa do prostredia tretích strán. Spracovávatelia platieb vidia iba informácie o transakcii, ktoré im banka s odoslanou transakciou oznámi.  

Uzatvorením kúpnej zmluvy dáva kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním svojich kontaktných údajov a to až do jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s jeho spracovaním. Kontaktné údaje, ktoré kupujúci uvedie pri objednávke, slúžia výhradne pre našu potrebu a nebudú poskytované iným subjektom s výnimkou spracovateľov platieb.

 

Možnosti mimosúdneho riešenia sporov (ADR)

V prípade, že dôjde medzi nami a spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/

Spotrebiteľ môže využiť takisto platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.